Pagalbos aukoms specialisto vaidmuo baudžiamajame procese

Galvojant apie tai, kokį poveikį nusikalstamos veikos turi aukoms, labai svarbu, kad baudžiamojo proceso metu su nukentėjusiaisiais būtų asmuo, kuris galėtų juos lydėti procesinių veiksmų metu ir suteikti pagalbą, kartu padėdamas nukentėjusiajam atsigauti po išgyvento įvykio. Specialistai, lydėdami nukentėjusiuosius, užtikrina, kad jie patirtų kuo mažiau papildomo nerimo bei gautų visą reikalingą informaciją apie procesinius veiksmus ir baudžiamajame procese dalyvaujančius asmenis. Kad galėtų suteikti tokią pagalbą, pagalbos aukoms specialistai turi įgiję specifinių reikiamų žinių ir praktinės patirties, tad yra pasiruošę suteikti nukentėjusiajam reikiamą pagalbą bei užtikrinti, kad procesinių veiksmų metu nebūtų pažeidžiamos nusikalstamų veikų aukų teisės.

Tiksliau tariant, pagalbos aukoms specialistas atlieka dvigubą vaidmenį lydėdamas auką baudžiamojo proceso metu:

–    Aukos paruošimas baudžiamajam procesui ir pagalba bendraujant su baudžiamosios justicijos sistema. Pavyzdžiui, informacijos apie turimas teises pateikimas nukentėjusiajam lengvai suprantamu būdu; praktinė informacija kaip šiomis teisėmis galima pasinaudoti bei kokios paslaugos yra prieinamos nukentėjusiesiems; suorganizuojamas susipažinimas su teismo posėdžių sale prieš teismo posėdį; užtikrinimas, kad nukentėjusiajam nereikėtų akis į akį susitikti su kaltininku arba, jei tai neišvengiama, paruošti nukentėjusįjį tokiam susitikimui; paaiškinimai apie tai, kas vyks proceso metu ir pan. 

–    Padėti nukentėjusiesiems per apklausas, nes tuo metu jie yra ypač pažeidžiami. Pavyzdžiui: pasirūpinti, kad teismo posėdžių salė nekeltų papildomo streso ir joje būtų užtikrinama saugi, tad ir patikimus parodymus užtikrinanti, apklausa; užtikrinti, kad apklausa būtų atliekama laikantis visų reikalavimų, kurie keliami įvairių raidos stadijų vaikų apklausoms; užtikrinti, kad klausimai būtų pateikiami neagresyviu, traumos prisiminimų neiššaukiančiu būdu, kadangi tai gali sukelti antrinę nukentėjusiojo viktimizaciją; ir, galiausia, užtikrinti, kad auka pilnai suprastų užduotus klausimus. Tai darydamas pagalbos aukoms specialistas padeda ne tik nukentėjusiajam, bet ir prisideda prie geresnės atliekamo procesinio veiksmo kokybės.

Galimas pagalbos aukoms specialisto įsikišimas į nukentėjusiojo apklausą yra problematiškas, kadangi turi būti išlaikytas nukentėjusiojo pateikiamų atsakymų spontaniškumas. Visgi pagalbos aukoms specialistas gali paprašyti, kad užduoti klausimai būtų pakartoti ar patikslinti, paprašyti pertraukos, jei nukentėjusysis pasidaro pernelyg neramus ar jaučiasi sumišęs. Kartais teisėjai leidžia pagalbos aukoms specialistui perfrazuoti klausimus, kad nukentėjusysis geriau juos suprastų.

Tam, kad būtų užtikrintas posėdžio sklandumas, pagalbos aukoms specialistas prieš posėdį turi paklausti teisėjo, kokie specialisto veiksmai posėdžio metu yra leistini. Susitarimas prieš teismo posėdžio pradžią padės išvengti situacijų, kai teismui gali tekti paprašyti pagalbos aukoms specialisto palikti teismo posėdžio salę, nes jis trukdo apklausai. Labai svarbu, kad pagalbos aukoms organizacijos palaikytų gerus santykius su baudžiamosios justicijos sistemos institucijomis ir jų darbuotojais, kad būtų galima lengviau suorganizuoti tokius susitarimus. Svarbu, kad, jei kiltų poreikis, pagalbos aukoms specialistas galėtų kreiptis į teisėją ar atitinkamą kitą baudžiamosios justicijos sistemos pareigūną ir juos informuoti apie nukentėjusiojo poreikius bei aptarti galimą aktyvesnį pagalbos aukoms specialisto dalyvavimą apklausoje. 

Kai teismas skiria ekspertą, turintį atlikti teismo medicinos ekspertizę, pagalbos aukoms specialisto darbas yra užtikrinti šio eksperto nešališkumą. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl galimo šališkumo, pagalbos aukoms specialistas apie tai turi pranešti teisėjui ar kitam atitinkamam baudžiamosios justicijos sistemos pareigūnui. 

Pagalbos aukoms specialistas taip pat gali padėti nukentėjusiajam pasiteiraudamas apie dėl dalyvavimo procesiniuose veiksmuose patirtų išlaidų kompensavimą.

Pasibaigus baudžiamajam procesui, pagalbos aukoms specialistas turi pakartotinai susisiekti su nukentėjusiuoju ir įvertinti ar jam reikalinga tęstinė ar kitokio tipo pagalba. Tai įtvirtina suvokimą, kad teikiama pagalba yra labiau susijusi su nukentėjusiojo poreikiais, o ne tik baudžiamuoju procesu.


Koordinatorius

Partneris